Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, θα περιλαμβάνει:
     Θεματικές ενότητες διάρκειας 32 ωρών, υποχρεωτικά τις εξής:
•    Υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
•    Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
•    Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
•    Χρήση εφαρμογών Η/Υ
     Θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες» διάρκειας 48 ωρών, από τις παρακάτω:
•    Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
•    Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
•    Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
•    Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
•    Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)

Η πρακτική άσκηση διάρκειας 450 ωρών θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε 2 φάσεις ως εξής:
     • η α΄φάση, διάρκειας 200 ωρών, θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης προκειμένου να λάβει γνώση για θέματα που άπτονται της διοικητικής και εν γένει της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης και
     • η β΄φάση, διάρκειας 250 ωρών, θα αφορά τις εξειδικευμένες δεξιότητες που σχετίζονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής και το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο θα έχει  συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.