Έτος 2013

 • Προγράμματα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
  ♦ Τεχνικές management & marketing επιχειρήσεων
  ♦ Μηχανογραφημένη Λογιστική
  ♦ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  ♦ Επιχειρησιακή Έρευνα – Χρήση Επιστημονικών Μεθόδων στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
  ♦ Χρήση Σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών στην Οργάνωση και Λειτουργία Επιχειρήσεων
  ♦ Τεχνικές Marketing, Επικοινωνίας και Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
  ♦ Σύγχρονες Τεχνικές και Τεχνολογίες Marketing και OργάνωσηςEπιχειρήσεων
  ♦ Στελέχη οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων (5 τμήματα)
  ♦ Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (4 τμήματα)
  ♦ Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων λιανικού εμπορίου (3 τμήματα)
  ♦ Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων, επικοινωνίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
  ♦ Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων (2 τμήματα)
  ♦ Δημόσιες σχέσεις, υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών(2 τμήματα)
  ♦ Σύγχρονες τεχνικές επικοινωνίας, πωλήσεων και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
  ♦ Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης & διοικητικής στήριξης επιχειρήσεων με χρήση Η/Υ (3 τμήματα)
  ♦ Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης επιχειρήσεων με χρήση Η/Υ (3 τμήματα)
  ♦ Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και λειτουργία επιχειρήσεων επισιτισμού & πώλησης τροφίμων
  ♦ Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος – ποιότητας
  ♦ Εργατοτεχνίτες κτιριακών, δομικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων (2 τμήματα)
  ♦ Παροχή υπηρεσιών διαπαιδαγώγησης & δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής – σχολικής ηλικίας
  ♦ Ποιοτική εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών υγείας, περίθαλψης & αποκατάστασης (2 τμήματα)
 • Προγράμματα Κατάρτισης της δράσης «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
  ♦ Υποδοχή & Εξυπηρέτηση Πελατών Τουριστικών Επιχειρήσεων (5 τμήματα)
  ♦ Βοηθητικό Προσωπικό Επιχειρήσεων Εστίασης & Επισιτιστικών Τμημάτων Ξενοδοχείων (2 τμήματα)
 • Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ
 • Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα),και ειδικότερα στο αντικείμενο:
   ♦ 
  Αποκατάσταση Λατομείων

Έτος 2012

 • Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) και ειδικότερα στα αντικείμενα:
  ♦  Στελέχη Διαχείρισης και Αποκατάστασης Τοπίου
  ♦  Πωλητής Οικολογικών Τροφίμων & άλλων ειδών 
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέματα Τουρισμού και ειδικότερα στα αντικείμενα:
  ♦  Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
  ♦  Εστιατορικές Τεχνικές
  ♦  Βοηθός στον Επισιτισμό

Έτος 2011

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών-Τεχνικών Έργων (ΙΙ) και ειδικότερα στα αντικείμενα:
  ♦  Εργοδηγοί Δομικών Έργων
  ♦  Εργατοτεχνίτες Διαφόρων Κλάδων

Έτος 2010

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Κατασκευαστικών-Τεχνικών Έργων (ΙΙ) και ειδικότερα στα αντικείμενα:
  ♦  Διαχείριση Τεχνικών Έργων
  ♦  Εργοδηγοί Εργοταξίων Τεχνικών Έργων
  ♦  Εργατοτεχνίτες Διαφόρων Κλάδων

Έτος 2009

 • Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2006-2008 (Γ΄ Κύκλος), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  ♦  Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πωλήσεων
  ♦  Οργάνωση Γραφείου με Η/Υ
  ♦  Αυτοματισμός γραφείου με τη χρήση ΤΠΕ
  ♦  Μηχανογραφημένη Λογιστική για Υπεύθυνους Λογιστηρίου
  ♦  Logistics Επιχειρήσεων
  ♦  Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου
  ♦  Έλεγχος ποιότητας στην βιοτεχνία -βιομηχανία τροφίμων - Προώθηση ποιοτικών προϊόντων
  ♦  Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείων
  ♦  Παρασκευή Τυποποίηση και Προώθηση Προϊόντων Αγροτικής Παραγωγής
 • Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για ανέργους μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες
 • Εκπαίδευση Γονέων Μαθητών Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας(ΤΠΕ), και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου

Έτος 2008

 • Πρόγραμμα Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ σε άνεργες γυναίκες
 • Κατάρτιση ανέργων Ελλήνων και Βουλγάρων στο πλαίσιο Νέων Μορφών Διασυνοριακής Συνεργασίας και Διασυνοριακής Πρωτοβουλίας Ανάπτυξης, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, στα αντικείμενα:
  ♦  Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
  ♦  Σύμβουλοι Διασυνοριακής Συνεργασίας
  ♦  Αυτοματισμός Γραφείου
  ♦  Ποιότητα Προϊόντων
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ, στο πλαίσιο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), στα αντικείμενα:
  ♦  Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων
  ♦  Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου
  ♦  Βασικές Αρχές Πληροφορικής
  ♦  Εργοτάξιο Τεχνικών Έργων
 • Κατάρτιση Ανέργων και Ατόμων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Αγορά Εργασίας στο Νομό Πέλλας: Προοπτική και Ανάπτυξης», στο πλαίσιο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (ΤΠΑ), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  ♦  Παροχή Υποστηρικτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με χρήση Η/Υ
  ♦  Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων Προϊόντων Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικών Ειδών
 • Κατάρτιση Ανέργων, στο πλαίσιο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (ΤΠΑ), στο αντικείμενο κατάρτισης «Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»
 • Κατάρτιση Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ σε Εφαρμογές AUTOCAD, για ανέργους και υποαπασχολούμενους στο πλαίσιο του Σχεδίου "Επιταχυντές Υποστήριξης Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας» Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (ΤΠΑ)
 • Προγράμματα Κατάρτισης στις Περιοχές Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στα αντικείμενα:
  ♦  Ξεναγοί Εθνικών Δρυμών – Χώρων Αναψυχής και Ιστορικών Διαδρομών
  ♦  Καλλιέργεια – Τυποποίηση – Συσκευασία  Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

Έτος 2007

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Εξειδικευμένες Δεξιότητες ΤΠΕ, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  ♦  Στελέχη Τεχνικής Υποστήριξης και Πωλήσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
  ♦  Στελέχη Τεχνικών, Αρχιτεκτονικών Γραφείων και Τοπογράφων
  ♦  Έννοιες, Εργαλεία και Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Ηλεκτρονική Μάθηση σε «Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ» σε Άνεργες Γυναίκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, κύρια με κινητικά προβλήματα
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  ♦  Ανάπτυξη Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
  ♦  Αυτοματισμός γραφείου και τεχνικές οργάνωσης ΜΜΕ
  ♦  Προγραμματισμός και Χρήση Εμπορικών Εφαρμογών Μηχανογράφησης
  ♦  Αποκατάσταση Νεοκλασσικών Κτιρίων
 • Κατάρτιση Ανέργων στον Κατασκευαστικό Κλάδο (Τεχνικά Έργα) από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Τεχνικά Έργα I), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  ♦  Διαχείριση Τεχνικών Έργων
  ♦  Κατάρτιση Μηχανικών στην Επίβλεψη Εργοταξίου Κτιριακών και Δομικών Έργων
  ♦  Κατάρτιση Εργοδηγών
  ♦  Εργατοτεχνίτες Έργων Οδοποιίας
  ♦  Εργατοτεχνίτες Ανέγερσης Κτιρίων (Σκυροκονιαστές και Κτίστες)
  ♦  Οικοδομικές Εργασίες Αποπεράτωσης Κτιρίων (Επιχρίσεις, Επενδύσεις Δαπέδων και Τοίχων, Χρωματισμοί)
  ♦  Τοποθέτηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  ♦  Τοποθέτηση Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων
  ♦  Τοποθέτηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  ♦  Υπάλληλοι Γραφείου
 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Φυλακισμένοι, Μακροχρόνια  Άνεργοι Άνω Των 45 Ετών)
 • Κατάρτιση Ανέργων, στο πλαίσιο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης (ΤΠΑ), στο αντικείμενο κατάρτισης «Παραγωγή, Τυποποίηση και Προώθηση Βιολογικών Προϊόντων»
 • Κατάρτιση Ανέργων, στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικών Αναπλάσεων (ΟΠΑΑ), στα αντικείμενα κατάρτισης:
  ♦  Διαχείριση Αποθήκης με Χρήση Νέων Τεχνολογιών
  ♦  Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Καταστημάτων

Έτος 2006

 • Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας για Ανέργους Παλιννοστούντες-Μετανάστες-Πρόσφυγες καιΑνέργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώσης της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση
 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, στα αντικείμενα:
  ♦  Ειδικός Εμπορίας Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων
  ♦  Σύγχρονες Τεχνικές Προώθησης Νέων Προϊόντων
  ♦  Προβολή και Προώθηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων
  ♦  Μέθοδοι Παραγωγής Ποιοτικών Παραδοσιακών Προϊόντων και σύνδεση με την τουριστική αγορά
  ♦  Σύγχρονες Βιολογικές Καλλιέργειες
 • Προγράμματα Κατάρτισης στις Περιοχές Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου(Ο.Π.Α.Α.Χ), στα αντικείμενα κατάρτισης όπως:
  ♦  Οδηγοί – Συνοδοί Βουνού
  ♦  Παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
 • Κατάρτιση Ανέργων στον Τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  ♦  Διοίκηση Πολιτιστικών Πολιτικών
  ♦  Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
  ♦  Παραγωγή Πιστοποιημένων Αντιγράφων
  ♦  Βιβλιοθηκονόμοι

Έτος 2005

 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ Ανέργων Με Πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες (Τσιγγάνοι-Έλληνες Μουσουλμάνοι)
  Εναλλακτικές Καλλιέργειες – Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
  Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στον τομέα της διατροφής
  Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη λειτουργία μικρής εμπορικής επιχείρησης
  Ειδικοί στη συλλογή, επεξεργασία, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση και προώθηση προϊόντων
 • Κατάρτιση στη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», σε άνεργες παλιννοστούσες γυναίκες στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων
 • Κατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ

Έτος 2004

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2004-2006, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα αντικείμενα κατάρτισης:
  ♦  Ειδικός εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων
  ♦  Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων
  ♦  Οργάνωση Γραφείου με χρήση Η/Υ
  ♦  Αποθήκη – διαχείριση αποθεμάτων με χρήση Η/Υ
  ♦  Σχεδιασμός ιστοσελίδων και εφαρμογών Internet
  ♦  Αυτοματισμός γραφείου με τη χρήση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, προγράμματα παρουσίασης, λειτουργικό σύστημα, διαδίκτυο)
  ♦  Γραφιστική
  ♦  Τεχνικές φόρτωσης - εκφόρτωσης και συσκευασίας προϊόντων
  ♦  Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη λειτουργία και συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού
  ♦  Σύγχρονες Βιολογικές Καλλιέργειες

Έτος 2003

 • Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα ΚΕΚ, στο πλαίσιο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)  
  ♦  Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας κλάδου τροφίμων και υπηρεσιών διατροφής
  ♦  Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου
  ♦  Σχεδιαστής Ιστοσελίδων και Εφαρμογών Internet
  ♦  Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο – κατασκευή ιστοσελίδων
  ♦  Ειδικός εμπορίας – διαφήμισης και προώθησης προϊόντων
  ♦  Έλεγχος ποιότητας στη βιοτεχνία – βιομηχανία τροφίμων ποτών
  ♦  Βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη παραγωγή, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ φυτικής παραγωγής. Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας, πρότυπα ολοκληρωμένης παραγωγής
  ♦  Βιολογική κτηνοτροφία, ολοκληρωμένη παραγωγή, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ ζωικής παραγωγής. Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας, πρότυπα ολοκληρωμένης
 • Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στα αντικείμενα κατάρτισης, του Υπουργείου Εργασίας:
  ♦  Τεχνικές Μάνατζμεντ στη Διοίκηση Προσωπικού
  ♦  Μηχανογραφημένη Λογιστική
  ♦  Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων
  ♦  Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου, Αρχειοθέτησης και Εφαρμογές word-excel
  ♦  Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ (Επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Προγράμματα Παρουσίασης, Λειτουργικό Σύστημα, Διαδίκτυο)
  ♦  Βασικά Στοιχεία Οργάνωσης & Παρακολούθησης Αποθηκών με χρήση Η/Υ, Εργασίες μετακίνησης και τακτοποίησης εμπορευμάτων
  ♦  Βασικοί Κανόνες Ασφαλούς Χρήσης Εξοπλισμού Αποθηκευτικού Χώρου Εμπορευμάτων
  ♦  Τεχνίτες Μηχανολόγοι Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
  ♦  Σύγχρονες μορφές Οργάνωσης Εργοταξίων Μεγάλων Τεχνικών Έργων

εκεπις