Στοιχεία επιχείρησης
Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας

Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε είναι απόλυτα ασφαλή. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διαδικασία επικοινωνίας σας με τo KEK ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

εκεπις