Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δράση, είναι:

  • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
  • Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  • Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.
  • Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας (δηλαδή πριν από την 20/5/2014), υποχρεούται επιπλέον να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, προσκομίζονται από τον ωφελούμενο στον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει, για την τεκμηρίωση των δηλωθέντων στην Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής του στην επίσημη ιστοσελίδα της Δράσης.