Τα προγράμματα τα οποία θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν καθώς και η επιδιωκόμενη πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων θα καλύπτουν τουλάχιστον 7 Βασικές ειδικότητες που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα.
Οι ειδικότητες για τις οποίες θα αναπτυχθούν τα 7 εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΙΝΣΕΤΕ, καθώς και η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων είναι τα κάτωθι:
1. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων
2. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)
3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών
6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα περιλαμβάνει:
     Α. Θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», υποχρεωτικά 16 ώρες, τις εξής:

  • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
  • Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
  • Χρήση εφαρμογών Η/Υ

     Β. Θεματικές ενότητες που αφορούν «εξειδικευμένες δεξιότητες», διάρκειας 64 ωρών, και οι οποίες σχετίζονται με τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης στις 7 ειδικότητες της πρόσκλησης.

Η πρακτική άσκηση διάρκειας 420 ωρών θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, σε 2 φάσεις ως εξής:

  • η α΄φάση, διάρκειας 200 ωρών, θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης προκειμένου να λάβει γνώση για θέματα που άπτονται της διοικητικής και εν γένει της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης και
  • η β΄ φάση, διάρκειας 220  ωρών, θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

espa2