Το πρόγραμμα κατάρτισης τηρεί τις προδιαγραφές που ορίζει η Διεύθυνση Προστασία Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το περιεχόμενο της κατάρτισης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 • Γενική κατάρτιση, η οποία αφορά στη νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους, τους κινδύνους από την ύπαρξη των παράνομων προϊόντων φυτοπροστασίας και τις μεθόδους αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων καθώς και την τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Κίνδυνοι των γεωργικών φαρμάκων:
 • Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τους τρόπους εντοπισμού και ελέγχου αυτών.
 • Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμού που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, το χειρισμό και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων.
 • Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές υδρολογικές παραμέτρους για την απόκτηση ύδατος, όπως το κλίμα, οι τύποι εδάφους και καλλιεργειών και το γεωγραφικό ανάγλυφο.
 • Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρμάκων.
 • Τεχνικά μέσα παρακολούθησης της υγείας και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για την αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού.
 • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.
 • Εξοπλισμός εφαρμογής.

Δείτε αναλυτικά τις Υπηρεσίες της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προς:

 • Εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας
 • Εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους ή/και να αλλάξουν θέση εργασίας
 • Πρόσφατα απολυμένους που επιθυμούν την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας στην προηγούμενη ή σε νέα επαγγελματική κατεύθυνση