Θεωρητική κατάρτηση Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων τεχνικού κλάδου, Τάσεις και σύχρονες εξελίξεις
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Εφαρμογές Φυσικού Αερίου στον οικιακό, επαγγελματικό και γεωργικό τομέα - Βιομηχανικές εφαρμογές
♦Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εφαρμογές Γεωθερμίας - Υδραυλικές Εγκαταστάσεις –Σωληνώσεις, Θερμικά ηλιακά συστήματα - Ηλιοθερμικά Συστήματα Κλιματισμού,  Υβριδικά φωτοβολταϊκά θερμικά (ΦΒ/Θ) συστήματα νερού
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών, Επικοινωνία: πολιτική και τεχνικές επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία (Τεχνική επαγγελματική ορολογία)
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (TimeManagement) – Ομαδική συνεργασία (TeamWork)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που ασχολούνται με εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου , βιομηχανίες, κατασκευαστικές, οικοδομικές και τεχνικές εταιρείες μελετών και κατασκευών, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μελέτη - εμπορία - εγκατάσταση συστημάτων φωτοβολταϊκών, ηλιοθερμικών, αιολικών και υβριδικών συστημάτων.
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Εργατοτεχνίτης/Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Εργατοτεχνίτης / Τεχνικός Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Εργατοτεχνίτης / Τεχνικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Φυσικού Αερίου

 

 

Επαγγελματικές διαδρομές