ΕΣΠΑ  2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

ΠΡΑΞΗ 1: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  
Άξονας Προτεραιότητας «07: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 8  Περιφέρειες Σύγκλισης»
Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων Συγχρηματοδοτούμενα κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους
Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2.19012/5.10186/9-8-2012 Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Τα  προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:

Α/Α Προγρ/τος Τίτλος Προγράμματος Επίπεδο εκπαίδευσης ανέργων Αριθμός καταρτιζομένων Διάρκεια του προγράμματος Τόπος Υλοποίησης
1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Π. 1)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ – ΙΕΚ- TEI-AEI

20 100 ΩΡΕΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

2 20 100 ΩΡΕΣ
3 20 100 ΩΡΕΣ
4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (Ε.Τ.Π. 2)

20 100 ΩΡΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ


5 20 100 ΩΡΕΣ
6 20 100 ΩΡΕΣ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαδικασίες πιστοποίησης.
Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους στις ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου - Υπολογιστικά Φύλλα -  Εφαρμογές στο Διαδίκτυο - Βάσεις Δεδομένων - Παρουσιάσεις

Οι άνεργοι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,00€ μικτό ανά ώρα κατάρτισης, ενώ οι καταρτιζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 3,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης.
Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και θα αναπτυχθεί με τις αρχές της μικτής κατάρτισης (blended learning).  Περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών τόσο συμβατικής εκπαίδευσης (στην τάξη-αίθουσα διδασκαλίας) όσο και τηλε-κατάρτισης. Είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών, που θα αναπτυχθούν ως εξής:
♦ 30 ώρες με ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία σε αίθουσα του ΚΕΚ) από πιστοποιημένο εκπαιδευτή, με τη μορφή πέντε (5) σεμιναρίων διάρκειας έξι (6) ωρών έκαστο και
70 ώρες ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση περιλαμβάνει εκπαίδευση από απόσταση μέσω διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή, από το σπίτι του καταρτιζόμενου ή στην περίπτωση που ο καταρτιζόμενος δεν διαθέτει Η/Υ, από τους Η/Υ της αίθουσας πληροφορικής που θα διαθέσει το ΚΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσία ΟΑΕΔ) και να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα προγράμματα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
Ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων συμμετοχής: 14/5/2014
Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων συμμετοχής: μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και έναρξης για τα 6 προγράμματα του υποέργου.
Πληροφορίες: ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ. Τηλ. επικοινωνίας: 25310 27123.