Προγράμματα Προκατάρτισης και Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Πράξη 1,  Άξονας Προτεραιότητας «10: Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Για Προγράμματα Προκατάρτισης και Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων πληθυσμού (ΕΚΟ),
με Υποχρεωτική Απασχόληση σε θέσεις συναφείς με τα αντικείμενα κατάρτισης

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3.31655/ΟΙΚ. 5.19408 εγκριτική απόφαση, θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα προκατάρτισης και κατάρτισης, τα οποία εντάσσονται σε Υποέργο της πράξης 1. ««Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Άξονα Προτεραιότητας «10: Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», που εντάχθηκε στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».  
Τα προγράμματα προκατάρτισης-κατάρτισης που θα υλοποιηθούν είναι:

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: θα συμμετέχουν 20 ωφελούμενοι (Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Άτομα με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες), με επίπεδο εκπαίδευσης Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Κομοτηνή, χρόνος υλοποίησης: Φεβρουάριος 2014-Ιούλιος 2014
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ: θα συμμετέχουν 20 ωφελούμενοι (Παλιννοστούντες – Μετανάστες – Μακροχρόνια άνεργοι), με επίπεδο εκπαίδευσης Γυμνάσιο – Λύκειο. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 550 ώρες. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα Χανιά, χρόνος υλοποίησης: Μάιος 2014-Οκτώβριος 2014
Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Πληροφορίες: στη διεύθυνση Ν. Πλαστήρα & Μ. Μπότσαρη - Κομοτηνή
Ώρες επικοινωνίας: 09:00 -15:00    
Τηλ. 25310- 27123
Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) των περιοχών όπου μόνιμα διαμένουν και να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων προκειμένου, μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης παρέμβασης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα και να παραλάβουν το ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ  προς το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. .

ΕΣΠΑ Προγράμματα