ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΣΠΑ 2007 - 2013 Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Καστοριά, 10/10/2013
Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μετά την έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης του υποέργου της πράξης «Κατάρτιση Ανέργων νομού Καστοριάς σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις» και στο πλαίσιο του «Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νομού Καστοριάς» Δράση «Κατάρτιση Ανέργων» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και κατά 20% από το Π.Δ.Ε. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Γενική Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης - Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων), θα υλοποιήσει στην Καστοριά, στις (ενοικιαζόμενες από το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ) δομές του ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε., που βρίσκονται στην περιοχή Χλόη, δύο επιδοτούμενα προγράμματα, με στοιχεία:

Τίτλος προγράμματος: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, αριθμός καταρτιζομένων: 20, εκπαιδευτικό επίπεδο: Απόφοιτοι Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου, διάρκεια προγράμματος (σε ώρες):  500 ΩΡΕΣ (200 ώρες θεωρία, 300 ώρες πρακτική άσκηση), περίοδος υλοποίησης: Νοέμβριος 2013 -Απρίλιος 2014
Τίτλος προγράμματος: ΚΤΙΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, αριθμός καταρτιζομένων: 25, εκπαιδευτικό επίπεδο: Απόφοιτοι Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου, διάρκεια προγράμματος (σε ώρες):  500 ΩΡΕΣ (150 ώρες θεωρία, 350 ώρες πρακτική άσκηση), περίοδος υλοποίησης: Νοέμβριος 2013 -Απρίλιος 2014

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10/10/2013 έως 24/10/2013, κατά τις ώρες 10:00 - 15:00 Μετά το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με 6,00€/ώρα (μεικτά).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
-    να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ)
-    ή να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με εισόδημα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ορίου των 6.000 € από αγροτικές επιχειρήσεις.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Παραπεμπτικό σημείωμα από το Κ.Π.Α. (ΟΑΕΔ)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας (για ανέργους)
 3. Αίτηση συμμετοχής - βιογραφικό σημείωμα (δίνεται από το ΚΕΚ)
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
 6. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης τους τελευταίους δύο μήνες. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρονται τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει την τελευταία τριετία
 8. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2013. Δηλ. για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012.
 9. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη του υποψηφίου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού (επικυρωμένα)
 10. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 12. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής για την εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες υποψηφίου
 13. Μία πρόσφατη φωτογραφία


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ Καστοριάς ώστε να εφοδιαστούν με το απαραίτητο Παραπεμπτικό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ, Περιοχή Χλόη, Καστοριά (Πριν την ΕΔΗΚΑ). Τηλ. 2467021213, 2467021216

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης