geotee2.jpg
geotee2.jpg
previous arrow
next arrow

geotee2

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας

Αντικείμενο του προγράμματος:
Σκοπός της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 1.840 ανέργων πτυχιούχων από σχολές και τμήματα γεωτεχνικής κατεύθυνσης όπως γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι και συναφείς γεωτεχνικές ειδικότητες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο τους και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.
Η δράση περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 415 ωρών (225 ώρες New Skills – εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα και 190 ωρών Soft Skills – οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις) σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής
Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης σχετίζεται με επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (12 ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο).

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίδομα:
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00€/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00€.
Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 415 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 2.075€.

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Κριτήρια
Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της ΔΥΠΑ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Να μην έχουν τη μαθητική σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 3. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη.
 4. Να μην έχουν κλείσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της
  αίτησής τους και κατά την ημερομηνία εισόδου στην Πράξη.
 5. Να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεωτεχνικής κατεύθυνσης από σχολές της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Αντικείμενα κατάρτισης
Τα εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης που θα επιλέξει ο κάθε ωφελούμενος της Πράξης είναι:

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
 2. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ. ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ
 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
 5. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
 6. ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 8. ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ.
 9. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 11. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΝ 625/2017) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΩΣ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

Υποβολή αίτησης
Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://geotee-apko7.gr

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία Τεχνόπολις Εκπαιδευτική ΚΔΒΜ Α.Ε.
Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων

footer