Οι άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση θα είναι 12.000 άτομα για την ομάδα των απόφοιτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ και 18.000 άτομα για την ομάδα αποφοίτων Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014).
3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 90 μόρια και ο τρόπος βαθμολόγησής τους, έχει ως εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1


Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (μέγιστος βαθμός: 40 μόρια)*

*Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογιστεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

0-6 μήνες 1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια
7-12 μήνες 6 μόρια + 1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια
13 μήνες και άνω 15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατοτρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 40 μόρια

2


Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014).(Μέγιστος βαθμός:30 μόρια)*

*Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία

0-12000€ Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο: (30-Ε/800 ) Όπου Ε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα
12001-18.000€ Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο:( 18000-Ε)/400 Όπου Ε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα
18.001€ και άνω                                    0
3 Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια) Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας                                   20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μέγιστη βαθμολογία: 90 μόρια