Οι άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 1.100 άτομα για την ομάδα των απόφοιτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ και τα 6.900 άτομα για την ομάδα αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που για την κάθε κατηγορία, έχει ως εξής:

Πίνακας  μοριοδότησης κριτηρίων επιλογής αποφοίτων Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1    Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Αφορά το συνολικό εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) οικονομικού έτους 2014 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). (Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια) Μέχρι 6.150€ 20
Από 6.151 έως 10.000€ 10
Από 10.001€ έως 15.000 5
Από 15.001 και άνω 0
 2  Βαθμός πτυχίου (Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)    Άριστα (από 8.50 και άνω)  10
Λίαν καλώς (από 6.50 έως και 8.49)  8
Καλώς (χαμηλότερος ή ίσος με 6.49)  5
 3 Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο στον τουρισμό (μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)   ΝΑΙ   30
 ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 10
 4  Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)    ΑΡΙΣΤΗ   20
 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ  15
 ΚΑΛΗ,ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ  10
 5 Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)   ΝΑΙ  5
 ΟΧΙ  0
 6 Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο ««ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»  Άνεργοι που δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης στην προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο ««ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»  15
   7 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας* (Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
*Για τη μοριοδότηση υπολογίζεται ως καταληκτική ημερομηνία του χρόνου ανεργίας η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας    
Από 0 έως 6 μήνες  1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια 
Από 7 έως 12 μήνες  6 μόρια +
1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 12 μόρια 
από 12 έως 24 μήνες   15 μόρια
Άνω των 24 μηνών  20 μόρια 
   ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Μέγιστη βαθμολογία: 120 μόρια

 

Πίνακας μοριοδότησης κριτηρίων επιλογής αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Ηλικία υποψηφίου
(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)
Από 18 έως και 24 ετών 10
Από 25 έως και 29 ετών 5
2 Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
(Μέγιστος βαθμός: 35 μόρια)
ΝΑΙ 35
ΟΧΙ 0
3 Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας
(Μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)
ΝΑΙ 15
ΟΧΙ 0
4 Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας (Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια) ΝΑΙ 10
ΟΧΙ 0
5 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας*(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)
*Για τη μοριοδότηση υπολογίζεται ως καταληκτική ημερομηνία του χρόνου ανεργίας η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας
Από 0 έως 6 μήνες 1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια
Από 7 έως 12 μήνες 6 μόρια +
1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 12 μόρια
από 12 έως 24 μήνες 15 μόρια
Άνω των 24 μηνών 20 μόρια
6 Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο ««ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» (Μέγιστος Βαθμός: 15 Μόρια) Άνεργοι που δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης στην προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο ««ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» 15
7 Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014)(Μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)
Αφορά το συνολικό εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) οικονομικού έτους 2014 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).
Μέχρι €6.150   15
 Από €6.151 έως € 10.000 10
 Από €10.000 έως € 15.000 5
 Από €15.001 και άνω  0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    Μέγιστη βαθμολογία: 120 

espa2