Οι άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 3.000 άτομα για την ομάδα των απόφοιτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ και τα 9.000 άτομα για την ομάδα αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014).
3. Εκπαιδευτικό επίπεδο (για την κατηγορία αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Με βάση τα αναφερόμενα στο σχέδιο της πρόσκλησης προς διαβούλευση, η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 50 μόρια (για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) και τα 70 μόρια (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και ο τρόπος βαθμολόγησής τους για την κάθε κατηγορία, έχει ως εξής:

Πίνακας 1: Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Α/Α

Κριτήριο έπιλογής

Ανάλυση Κριτηριού  Επιλογής Μοριοδότηση Κριτηρίου Επιλογής
1

Διάκεια συνεχόμενης ανεργιάς

(μέγιστος βαθμός 20 μόρια)*

* Για την μοριοδότηση υπολογίζεται ως καταληκτική ημερομηνία του χρόνου ανεργίας η λήξη της προθεσμίας των αιτήσιων συμετοχής στο πλαίσο της παρούσας 

Από 0-4 μήνες 3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 12 μόρια
Από 5 μήνες και άνω 12 μόρια + 0,5 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια

2

Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014)

(Μέγιστός βαθμός : 15 μόρια )*
* Τα μόρια αυτού του κριτηριού υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία

Αφορά το συνολικό εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) οικονομικού έτους 2014 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πύνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

0 - 12000 € Σα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο:
( 15-(Ε/1500) )
Όπου Ε το συνολικό εισόδημα
12001 - 18000 €
Tα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο:
(18000-Ε)/1000
Όπου Ε το συνολικό εισόδημα
18001€ και άνω 0
3 Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας
(Μέγιστος βαθμός:15 μόρια)
Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας  15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μέγιστη Βαθμολογία: 50

Πίνακας 2: Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής για αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Α/Α

Κριτήριο έπιλογής

Ανάλυση Κριτηριού  Επιλογής Μοριοδότηση Κριτηρίου Επιλογής
1

Διάκεια συνεχόμενης ανεργιάς

(μέγιστος βαθμός 20 μόρια)*

* Για την μοριοδότηση υπολογίζεται ως καταληκτική ημερομηνία του χρόνου ανεργίας η λήξη της προθεσμίας των αιτήσιων συμετοχής στο πλαίσο της παρούσας 

      

Από 0-4 μήνες 3 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας με μέγιστο βαθμό τα 12 μόρια
Από 5 μήνες και άνω 12 μόρια + 0,5 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας από τον πέμπτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια

2

Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014)

(Μέγιστός βαθμός : 15 μόρια )*
* Τα μόρια αυτού του κριτηριού υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία
Αφορά το συνολικό εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) οικονομικού έτους 2014 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

0 - 12000 € Σα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο:
( 15-(Ε/1500) )
Όπου Ε το συνολικό εισόδημα
12001 - 18000 €

Tα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο:
(18000-Ε)/1000
Όπου Ε το συνολικό εισόδημα

18001€ και άνω 0

3
Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας
(Μέγιστος βαθμός:15 μόρια)
Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας  15
4

Εκπαιδευτικό επίπεδο

(Μέγιστός βαθμός : 10 μόρια )

Απόφοιτος
Υποχρεωτικής
εκπαίδευσης
10
Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μέγιστη Βαθμολογία: 60