Α/Α Κριτήριο έπιλογής Ανάλυση Κριτηριού  Επιλογής Μοριοδότηση Κριτηρίου Επιλογής
1 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(Μέγιστος βαθμός: 40 μόρια)
Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
Συνεχόμενη Ανεργία 1 Μόριο
ανά πλήρη μήνα
2 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, (πλήρους απασχόλησης, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας)
(Μέγιστος βαθμός: 25 μόρια)
Έως 1 έτος 5 μόρια
Άνω του 1 έτους -5 έτη 15 μόρια
Άνω των 5 ετών 25 μόρια
3 ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ
30 μόρια
α) Ατομικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 7.001,00 - 10.000,00 ευρώ
20 μόρια
α) Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 10.001,00- 16.000,00 ευρώ
15 μόρια
α) Ατομικό από 8.001,00-12.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό από 16.001,00-26.000,00 ευρώ
10 μόρια
α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω
β) Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ και άνω
0 μόρια
4 Ηλικία υποψηφίου (Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)  Μέχρι 40 ετών 5 μόρια
Από 41 και άνω 10 μόρια
5 Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία)
(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)
  5 μόρια
6 Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)
  5 μόρια
(ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού)
7

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης(πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια)

  5 μόρια

voucher 29-64