Θεωρητική κατάρτηση VOUCHER ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ(2.410-2550) ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
♦Βασικές αρχές management και διοίκησης
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Διαχείριση εδαφικών πόρων και χερσαίων οικοσυστημάτων - Διαχείριση υδάτινων πόρων, Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων - Εξυγίανση Εδαφών και Υπογείων Υδάτων
♦Περιβαλλοντικός σχεδιασμός - Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
♦Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων–Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, Περιβαλλοντική Νομοθεσία
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMASΔιασφάλιση Ποιότητας: Πρότυπο ISO 9001:2008
♦Περιβαλλοντική Διαχείριση: Πρότυπο ISO 14001:2004
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας  cqmo

Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργου cpmp

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Τεχνικές – κατασκευαστικές εταιρείες & βιομηχανίες που τηρούν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή εκτελούν έργα περιβαλλοντικού σχεδιασμού & διαχείρισης, επιχειρήσεις συλλογής,/επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ & στην παροχή υπηρεσιών προστασίας περιβάλλοντος, μελετητικέςταιρείες στον τομέα του περιβάλλοντος
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Στέλεχος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συστήματων Διαχείρισης Περιβάλλοντος-Ποιότητας
Περιβαλλοντολόγος  - Μηχανικός έργων περιβάλλοντος

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές