Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχέδιο πρόσκλησης προς δημόσια διαβούλευση για την δράση «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Η πρόσκληση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014
Το επόμενο βήμα, μετά το πέρας της διαβούλευσης είναι να ακολουθήσει άμεσα η οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 18 έως 24 από το Υπουργείο Εργασίας

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης η δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (εκ των οποίων 3.000 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ και 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πρώτης ενέργειας του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»  και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».