Στοιχεία Επιχείρησης
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 103, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4, ΣΚΥΔΡΑ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εισαγωγή - Σκοπός
1. Η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής: η Εταιρεία) τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλα τα επίπεδα είναι βασικό στοιχείο της Πολιτικής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας, του Εκφοβισμού και της Παρενόχλησης στην Εργασία (εφεξής: η παρούσα Πολιτική) της Εταιρείας.
2. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βίας και παρενόχλησης. Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον οπουδήποτε πραγματοποιούνται οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας ή συνδέεται με αυτήν ή προκύπτει από αυτήν, περιλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου, φυλής, εθνότητας, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καθώς και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
3. Η παρούσα Πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου πρόληψης, αντιμετώπισης και καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία καθώς και διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία, πλήρως εναρμονισμένου με τις σχετικές διατάξεις του Μέρους ΙΙ ν. 4808/2021.


Μέρος Α΄: Πολιτική Πρόληψη και Καταπολέμησης της Βίας, του Εκφοβισμού και της Παρενόχλησης στην Εργασία
Α.1. Πεδίο εφαρμογής - Πρόσωπα
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται:
(α) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον/τη Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο και σε κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας.
(β) Στους/στις εργαζόμενους/ες στην Εταιρεία βάσει σχέσης εξαρτημένης εργασίας (μερικής ή πλήρους απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου).
(γ) Στους/στις απασχολούμενους/ες στην Εταιρεία βάσει σύμβασης έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή και έμμισθης εντολής.
(δ) Στους/Στις απασχολούμενους/ες μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών.
(ε) Στους/Στις ασκούμενους/ες, μαθητευόμενους/ες και εθελοντές/ριες.
(στ) Στους/Στις εκπαιδευτές/ριες που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης ή άλλης μορφής εκπαίδευση, ανεξαρτήτως της σχέσης που τους συνδέει με την Εταιρεία.
(ζ) Στα άτομα που παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης ή άλλης μορφής εκπαιδευτικά προγράμματα (“εκπαιδευόμενους/ες”).
(η) Στα άτομα που αναζητούν εργασία στην Εταιρεία.
Α.2. Πεδίο εφαρμογής - Τόπος
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, η συμπεριφορά που ανάγεται σε βία, εκφοβισμό και παρενόχληση από ή σε βάρος των προσώπων του άρθρου Α.2. μπορεί να λαμβάνει χώρα:
(α) στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, χώρων όπου ο/η εργαζόμενος/η παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, αναπαύεται στο πλαίσιο διαλείμματος από την εργασία του, καθώς και χώρων ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων, κυλικείων ή καταλυμάτων που παρέχει η Εταιρεία,
(β) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, εφόσον αυτά σχετίζονται με την εργασία, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία
(γ) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας,
(δ) κατά την εκπαιδευτική δραστηριότητα που διενεργείται στους χώρους της Εταιρείας αλλά και εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης ή ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
Α.3. Ορισμοί - Μορφές βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στην εργασία
1. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ορίζονται ως:
(α) “Βία”: οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.
(β) “Εκφοβισμός”: η εσκεμμένη και μεθοδευμένη πρόκληση ταραχής ή/και φόβου βάσει συγκεκριμένης αφορμής, και ιδίως χαρακτηριστικών λογιζόμενων ως “αδυναμίες”, στρεφόμενη κατά του αισθήματος ασφάλειας και αξιοπρέπειας του ατόμου. Βασίζεται στη διαφορά δύναμης και συχνά δημιουργεί περιβάλλον εχθρικό, υποβαθμιστικό, ευτελιστικό ή προσβλητικό.
(γ) “Παρενόχληση”: οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.
(δ) “Σεξουαλική παρενόχληση”: κάθε μορφή λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς με σεξουαλικό περιεχόμενο ή/και σεξουαλικούς συσχετισμούς, με σκοπό ή συνέπεια την υπονόμευση της αξιοπρέπειας του ατόμου. Η σεξουαλική παρενόχληση δεν καταλαμβάνει μόνο την κατά πρόσωπο άμεση πράξη αλλά και έμμεσες πράξεις που διενεργούνται μέσω τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής.
(ε) “Διακριτική μεταχείριση”: κάθε πράξη ή παρατήρηση, άμεση και κατά πρόσωπο ή έμμεση δια της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, που οδηγεί σε άνιση μεταχείριση, υποβάθμιση ή εν γένει μειονεκτική θέση και βασίζεται σε χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η φυλή, η εθνότητα, η θρησκεία, η αναπηρία, η ηλικία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου, υπό συνθήκες που σχετίζονται άμεσα με την παροχή εργασίας ή τη λήψη υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, ιδίως τις υπηρεσίες κατάρτισης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.
(στ) “Ανεπιθύμητη Συμπεριφορά” είναι κάθε συμπεριφορά που είναι δυσάρεστη και προσβλητική για ένα άτομο. Δεν έχει σημασία αν τέτοια συμπεριφορά είναι μεμονωμένη ή επαναλαμβανομένη. Όπως επίσης δεν έχει σημασία πώς αντιλαμβάνεται ο/η ενεργών/ούσα τη συμπεριφορά του/της έναντι του/της αποδέκτη/τριας, ή ποια ήταν η πρόθεσή του/της, ούτε χρειάζεται ο/η αποδέκτης/τρια της συμπεριφοράς να ενημερώσει τον/τη ενεργούντα/ούσα ότι η συμπεριφορά του/της είναι ανεπιθύμητη. Νοείται ότι το κατά πόσον η ίδια η συμπεριφορά είναι αποδεκτή και όχι ανεπιθύμητη από άλλους/ες εργαζόμενους/ες ή ότι θεωρήθηκε στο παρελθόν ως αποδεκτό χαρακτηριστικό του εργασιακού περιβάλλοντος, δεν αναιρεί τον όρο ανεπιθύμητη συμπεριφορά ως ορίζεται ανωτέρω.
2. Απαγορεύεται, επίσης, απολύτως, ακόμη και αν δεν εμπίπτει επακριβώς στους παραπάνω ορισμούς, κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης, συνιστάμενη σε σειρά απαράδεκτων και ακατάλληλων συμπεριφορών, πρακτικών ή απειλών αυτών, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη. Ενδεικτικά αναφέρονται: η λεκτική, σωματική, ψυχολογική ηθική και σεξουαλική βία, η υποτιμητική, προσβλητική ή ταπεινωτική συμπεριφορά, η χρήση και απεύθυνση εξυβριστικών εκφράσεων, οι απειλές και οι εκφοβισμοί και η δημιουργία “εχθρικού περιβάλλοντος”, υπό την έννοια της επέμβασης στην εργασιακή επίδοση του θύματος κατά παράλογο τρόπο.
3. Ειδικά για την ακατάλληλη και απαγορευμένη συμπεριφορά “σεξουαλικής φύσης” που θεωρείται από τον/την αποδέκτη/τρια δυσάρεστη, προσβλητική, εκφοβιστική ή ταπεινωτική ή επιθετική, αυτή μπορεί να λαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες μορφές:
(α) Λεκτική/φραστική συμπεριφορά, αχρείαστη οικειότητα, σεξουαλικά σχόλια, αστεία, ανέκδοτα και χειρονομίες, υποτιμητική γλώσσα με έμφυλο χαρακτήρα, ανήθικα και προσβλητικά σχόλια για το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, μεθόδευση συζητήσεων σε σεξουαλικά θέματα, περιγραφή σεξουαλικής ζωής μπροστά σε άλλα άτομα, ανεπιθύμητες εισηγήσεις, υποδείξεις και συμβουλές, αδιάκριτες ερωτήσεις για την προσωπική ή σεξουαλική ζωή, σεξουαλικά υπονοούμενα, ύβρεις, προσκλήσεις για ραντεβού ή σεξουαλική επαφή, εξομολόγηση, ερωτόλογα, κομπλιμέντα, φλερτ.
(β) Μη λεκτική/φραστική συμπεριφορά, επίμονα ή λάγνα κοιτάγματα, πονηρά νοήματα, ανεπιθύμητα αγγίγματα στα ρούχα, τα μαλλιά ή άλλα μέρη του σώματος, τσιμπήματα, χάδια, φιλιά, σφυρίγματα, αχρείαστη προσέγγιση/πολύ κοντινή σωματική απόσταση όχι τυχαία, σεξουαλικές κινήσεις, χειρονομίες με σεξουαλικό τρόπο
(γ) Παρακολούθηση προσωπικής ζωής, προσπάθεια διοχέτευσης σεξουαλικού υλικού, όπως εικόνων, περιοδικών, βίντεο, μη συναινετική λήψη φωτογραφιών είτε κατά τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία είτε κατά την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία με τη μορφή “εκτύπωσης οθόνης” (print screen).
(δ) Άλλης μορφής συμπεριφορά, γραπτά ερωτόλογα ή επιστολές με ερωτόλογα και σεξουαλικό περιεχόμενο, σχετικές τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα και ηλεκτρονικά μηνύματα, φαξ, προβολή φωτογραφιών, ανάρτηση εικόνων, πόστερ ή ταινιών σεξουαλικού περιεχομένου
(ε) Σεξουαλική παρενόχληση ως ανταλλαγή: εξαναγκασμός του ενός μέρους σε σεξουαλική επαφή ως αντάλλαγμα ή η πρόταση σεξουαλικής επαφής ως αντάλλαγμα για πρόσληψη, προαγωγή / ανέλιξη ή αύξηση μισθού ή απειλή ότι αν δεν γίνει δεκτή η πρόταση για σεξουαλική επαφή, θα υπάρξει μείωση μισθού ή απόλυση του ατόμου. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν ο εξαναγκασμός του ενός μέρους σε σεξουαλική επαφή ως αντάλλαγμα ή η πρόταση σεξουαλικής επαφής ως αντάλλαγμα για θετική ή μη αρνητική βαθμολόγηση του/της εκπαιδευόμενου/ης από τον εκπαιδευτή ή, αντιστρόφως, για θετική ή μη αρνητική βαθμολόγηση του/της εκπαιδευτή/ριας ή/και εν γένει του προγράμματος εκπαίδευσης από τον/την εκπαιδευόμενο/η.
4. Διευκρινίζεται ότι καταρχήν δεν νοούνται ως πράξεις βίας και παρενόχλησης συμπεριφορές εντός των ορίων του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη και του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου της Εταιρείας, οι οποίες συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εποπτεία και τον έλεγχο του υπαλλήλου, την ποιοτική και ποσοτική του απόδοση, την αξιολόγησή του και την εν γένει εργασιακή του παρουσία. Αντιστοίχως, δεν νοούνται ως πράξεις βίας και παρενόχλησης συμπεριφορές εντός των ορίων του εκπαιδευτικού και αξιολογητικού ρόλου του/της εκπαιδευτή/ριας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και συμπεριφορές που συνδέονται με το δικαίωμα των εκπαιδευόμενων να αξιολογούν με ευσυνειδησία το παρεχόμενο εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό έργο.

Α.4. Εκτίμηση πιθανών κινδύνων βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στην εργασία.
Πάγιος στόχος της Εταιρείας είναι η εξάλειψη κάθε φαινομένου βίας και παρενόχλησης στην εργασία και η αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμα και της παραμικρής υποψίας τέτοιων φαινομένων.
Ενόψει αυτού του στόχου, η Εταιρεία αναγνωρίζει την πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων βίας, εκφοβισμού ή και οποιουδήποτε είδους παρενόχλησης που δεν καλύπτεται από τους προαναφερόμενους ορισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και τον μεγάλο αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές και άλλες διαδικασίες της εταιρείας και τη διαρκή είσοδο νέων ατόμων σε αυτές που δεν έχουν σταθερή σχέση με την εταιρεία. Επιπλέον οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στον τρόπο απασχόλησης (φυσική παρουσία ή τηλεργασία), εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη, δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαιδευτική δραστηριότητα) και επικοινωνίας ( χρήση ηλεκτρονικών μέσων) δημιουργούν νέα δεδομένα, γεγονός που επιβάλλει τη διαρκή επαγρύπνηση της εταιρείας και τη σταθερή προσοχή στης στην αντιμετώπιση των κινδύνων για την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. Η Εταιρεία δεσμεύεται να βρίσκεται σε συχνή επαφή με αρμόδιους ψυχολόγους, ιατρούς και νομικούς, προκειμένου να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική επί τη βάσει μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, ώστε να εξετάζονται και να συμπεριλαμβάνονται νέες μορφές κινδύνων ή νέες διαστάσεις ήδη υπαρχόντων κινδύνων.
Α.5 Μέτρα πρόληψης και προστασίας - Ενέργειες ενημέρωσης
Τα μέτρα και οι πρακτικές της Εταιρείας για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς περιλαμβάνουν ιδίως τα εξής:
1. Κοινοποίηση της παρούσας στο τοπικό ενδοδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Με την κοινοποίηση επιδιώκεται:
(α) η καλλιέργεια εργασιακού κλίματος, με βασικές αξίες το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια και
(β) η ανοιχτή επικοινωνία με την διοίκηση και τους άμεσα εμπλεκόμενους για την επίλυση και άμεση αντιμετώπιση ακατάλληλων συμπεριφορών, καθώς και για την εξομάλυνση τυχόν συγκρούσεων, παρεξηγήσεων διαφωνιών.
2. Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού. Σημαντικό μέσο για την πρόληψη και αντιμετώπιση συμπεριφορών βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης στην εργασία αποτελεί η επιμόρφωση του συνόλου των απασχολούμενων στην Εταιρεία. Η επιμόρφωση και ενημέρωση θα διενεργείται σε τακτική βάση και θα αφορά θέματα όπως:
• οι μορφές της βίας και της παρενόχλησης και οι παράγοντες που τις ευνοούν στο εργασιακό περιβάλλον,
• οι ευθύνες σχετικά με τα προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν ή καταγγελθούν,
• ο τρόπος χειρισμού των περιστατικών με εχεμύθεια, διακριτικότητα και σοβαρότητα και με σεβασμό των υπερασπιστικών δικαιωμάτων και του τεκμήριου αθωότητας του καταγγελλόμενου προσώπου.
3. Ενημέρωση για επίσημες γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης στην Ελλάδα. Οι μηχανισμοί άμεσης βοήθειας, που υφίστανται επιτυχώς στην Ελλάδα είναι οι εξής:
(α) Η Γραμμή SOS 15900: πρόκειται για υπηρεσία εθνικής εμβέλειας που παρέχει σε γυναίκες θύματα βίας ή και σε τρίτα πρόσωπα τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν αμέσως με έναν φορέα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Το προσωπικό που απασχολείται στη Γραμμή SOS 15900 αποτελείται από ψυχολόγους και κοινωνιολόγους που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας. Η λειτουργία της Γραμμής είναι 24ωρη κάθε ημέρα του έτους ανεξαιρέτως. Η υπηρεσία διαθέτει και γραμμή επικοινωνίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: .
(β) Η Γραμμή 197 - Τηλεφωνική Γραμμή Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απευθύνεται σε άτομα κάθε φύλου και ηλικίας, τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν ανώνυμα ζητώντας βοήθεια και ενημέρωση για εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Η λειτουργία της Γραμμής είναι 24ωρη κάθε ημέρα του έτους ανεξαιρέτως.
4. Μορφές ανεπίσημης αντιμετώπισης περιστατικών βίας, εκφοβισμού ή παρενόχλησης στην εργασία.
(α) Κάθε απασχολούμενος/η στην Εταιρεία, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, όπως και κάθε εκπαιδευτής/τρια ή εκπαιδευόμενος/η, εάν θεωρεί ότι έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας ή παρενόχλησης στην εργασία και επιθυμεί μία ανεπίσημη αντιμετώπιση του περιστατικού, δύναται να ακολουθήσει την κατωτέρω εσωτερική / ανεπίσημη διαδικασία διερεύνησης και αντιμετώπισης περιστατικών:
- Ο/η καταγγέλλων/ουσα απευθύνεται ευθέως, προφορικά ή γραπτώς, στο/α άτομο/α που θεωρεί υπαίτιο/α για την εναντίον του/της συμπεριφορά, ζητώντας τη διακοπή της συμπεριφοράς αυτής και τη μη επανάληψή της στο μέλλον.
- Εναλλακτικά, απευθύνεται άτυπα στον/στην Προϊστάμενο/η του ή στον/στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο, εκφράζοντας το παράπονό του.
- Το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται (πρόσωπο αναφοράς) καταγράφει το περιστατικό και διερευνά τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας ή διαμεσολάβησης. Ανάλογα με τη φύση και την ένταση του περιστατικού, το πρόσωπο αναφοράς, αφού λάβει γραπτή συναίνεση του/της καταγγέλλοντος/ουσας, είτε ενθαρρύνει τον/την καταγγέλλοντα/ουσα να εξηγήσει στο άτομο που προκαλεί την ανεπιθύμητη συμπεριφορά ότι αυτή δεν είναι ευπρόσδεκτη, ότι είναι προσβλητική, ότι δημιουργεί δυσαρέσκεια και ότι επεμβαίνει στην εργασία/εκπαίδευση του/της, είτε αναλαμβάνει διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση που ο/η καταγγέλλων/ουσα επιλέγει την άμεση επικοινωνία με τον/την καταγγελλόμενο/η, τότε η Αρμόδια Αρχή έχει την ευθύνη να παρακολουθήσει την έκβασή της. Σε περίπτωση διαμεσολάβησης, το πρόσωπο αναφοράς αναλαμβάνει την ευθύνη της επικοινωνίας με τον/την καταγγελλόμενο/η.
- Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο αναφοράς χειρίζεται την περίπτωση με πλήρη εχεμύθεια και φροντίζει για την ολοκλήρωσή της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(β) Η διαδικασία εσωτερικής / ανεπίσημης αντιμετώπισης μπορεί, εάν το επιβάλλουν οι συνθήκες, να συνδυαστεί και με προσωρινά μέτρα υπέρ του/της καταγγέλλοντος/ουσας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Μέρους Β΄ της παρούσας Πολιτικής.

γ) Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία εσωτερικής / ανεπίσημης αντιμετώπισης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή καταγγελίας κατά το άρθρο 1 του Μέρους Β΄ της παρούσας Πολιτικής και ούτε την υποκαθιστά.. Ο/Η καταγγέλλων/ουσα μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της εσωτερικής / ανεπίσημης διαδικασίας, αν το επιθυμεί, να υποβάλει καταγγελία κατά το άρθρο 1 του Μέρους Β΄ ή να προβεί σε καταγγελία ενώπιον των αρμοδίων κρατικών θεσμών.

Α.6 Δικαιώματα θιγομένων προσώπων
Κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί βία, εκφοβισμό ή/και παρενόχληση στην εργασία, έχει δικαίωμα:
(α) να υποβάλει καταγγελία ή αναφορά εντός της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσας Πολιτικής.
(β) να υποβάλει καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: i) ιστοσελίδα: https://www.sepe.gov.gr/epikoinonia/diadrastikos-chartis, ii) Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ: 15512
(γ) να απευθυνθεί στην Υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
(δ) να υποβάλει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: i) διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 17, ΤΚ 10432, Αθήνα, ii) email: , iii) Τηλ: (+30) 213 1306 600
(ε) να ζητήσει τη λήψη μέτρων που αφορούν τον καθ’ ου η καταγγελία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4808/2021 ή/και τη λήψη μέτρων που αφορούν στην προστασία του ως καταγγέλλοντος, όπως αλλαγή θέσης ή/και ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας (π.χ. εξ αποστάσεως εργασία), εφόσον τα ανωτέρω είναι εφικτά και δεν θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
(στ) να αποχωρήσει για εύλογο χρόνο από τον εργασιακό χώρο δίχως να απειλείται με στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον, κατά την εύλογη πεποίθησή του/της, υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια του/της, ιδίως σε περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα και πρόσφορα μέτρα για την προστασία ή σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά να οδηγήσουν σε παύση της συμπεριφοράς βίας, εκφοβισμού ή/και παρενόχλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο/η αποχωρών/ούσα υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία, αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης, καθώς και τους ιδιαίτερους λόγους που δικαιολογούν την πεποίθηση ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια του.
(ζ) να διεκδικήσει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων έννομη προστασία, συνιστάμενη σε αποζημίωση και σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
(η) να ζητήσει τη συνδρομή των νομικών προσώπων και ενώσεων της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3896/2010.
Α.7 Βάρος απόδειξης.
Όταν το θιγόμενο πρόσωπο ισχυρίζεται, ότι υφίσταται βία και παρενόχληση εφαρμόζεται (κατά το άρθρο 15 του ν.4808/2021) η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3896/2010, κατά την οποία ο καθ’ ου φέρει το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή ότι δεν υπήρξε βία ή/και παρενόχληση.

Α.8 Υποχρέωση μη παρεμπόδισης τήρησης της Πολιτικής
Κανένα μέλος του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσώπων που ασκούν διευθυντικό δικαίωμα, καθώς και κανένα πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα εκπαιδευτή/τρια ή συμμετέχει ως εκπαιδευόμενος/η στις δραστηριότητες της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να εμποδίσει/αποτρέψει άλλο πρόσωπο από την άσκηση των δικαιωμάτων του και την τήρηση των υποχρεώσεών του/της, όπως αυτά απορρέουν από την παρούσα Πολιτική.
Α.9 Πρόσωπα αναφοράς
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Πολιτική και για την ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αντιπρόεδρο της εταιρείας, κα Αρχοντίδου Δέσποινα. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι: Τηλέφωνο: 2314173196, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γιαννιτσών 31, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: .
Α.10 Προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
Η Εταιρεία θα συνδράμει οποιονδήποτε απασχολούμενο σε αυτήν, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, που υφίσταται ενδοοικογενειακή βία, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή, που μπορεί να περιλαμβάνει:
(α) ευέλικτο πλαίσιο εργασίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, υποκείμενο σε περιοδική επανεξέταση.
(β) σχεδιασμό ασφάλειας και προστασίας του θύματος στον χώρο της εργασίας, λ.χ. με μέτρα όπως η ασφαλής θέσης στάθμευσης και η απασχόληση σε μη απομονωμένο χώρο.
(γ) κάθε άλλο μέσο, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της Εταιρείας, με σκοπό την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη του θύματος.


Μέρος Β΄ - Διαδικασία Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών για Περιστατικά Βίας, Εκφοβισμού και Παρενόχλησης στην Εργασία
Β.1. Υποβολή εσωτερικής καταγγελίας/αναφοράς
1. Κάθε πρόσωπο που έχει υποστεί βία, εκφοβισμό ή παρενόχληση στην εργασία κατά παράβαση της παρούσας Πολιτικής, έχει το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας ή αναφοράς του περιστατικού. Το ίδιο δικαίωμα έχει και κάθε πρόσωπο που αντιλαμβάνεται περιστατικά βίας, εκφοβισμού ή παρενόχλησης, ακόμη και αν δεν αφορούν το ίδιο προσωπικά. Η καταγγελία ή η αναφορά μπορεί να υποβληθεί μέσω ενός εκ των κάτωθι καναλιών επικοινωνίας:
(α) Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση:
(β) Αποστολή επιστολής στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γιαννιτσών 31, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, υπόψη κας Αρχοντίδου Δέσποινας.
(γ) Χρήση της τηλεφωνικής γραμμής 2314173196
2. Κάθε καταγγελία ή αναφορά αντιμετωπίζεται με απόλυτη εχεμύθεια.
3. Η καταγγελία ή η αναφορά μπορεί να υποβάλλεται επώνυμα ή ανώνυμα. Η ανωνυμία του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία ή την αφορά προστατεύεται σε κάθε περίπτωση. Ενθαρρύνεται, ωστόσο, η υποβολή επώνυμης καταγγελίας ή αναφοράς, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και δεν παρεμποδίζεται ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση του εκάστοτε περιστατικού.
Β.2 Προσωρινά μέτρα υπέρ του/της καταγγέλλοντος/ουσας
1. Το Πρόσωπο Αναφοράς λαμβάνει, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, κατόπιν συμφωνίας με το καταγγέλλον θιγόμενο πρόσωπο, άμεσα και κατάλληλα μέτρα για να το προστατεύσει, μέχρι την πλήρη διερεύνηση και οριστική εξέταση των καταγγελιών. Ενδεικτικά και ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα αυτά είναι:
(α) αλλαγή βαρδιών του προσωπικού, εφόσον υφίσταται σχετική δυνατότητα
(β) μετακίνηση του καταγγέλλοντος σε άλλο τμήμα της επιχείρησης.
(γ) απασχόληση του καταγγέλλοντος εξ αποστάσεως, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων του και της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης.
(δ) χορήγηση στον καταγγέλλοντα άδειας μετ’ αποδοχών .
2. Τα παραπάνω μέτρα, ή άλλα που επιφέρουν ισοδύναμο προστατευτικό αποτέλεσμα, μπορούν να υιοθετηθούν αυτοτελώς ή σε συνδυασμό.
Β.3 Διερεύνηση καταγγελίας/αναφοράς
1. Το Πρόσωπο Αναφοράς σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Καταγγελιών, διερευνούν και εξετάζουν άμεσα τις καταγγελίες/αναφορές, με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλομένων.
2. Κατά τη διερεύνηση των καταγγελιών/αναφορών, ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι πάντα δυνατή η πλήρης ανωνυμία, για παράδειγμα, είτε κατά τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τον καταγγέλλοντα ή και τον υποβάλλοντα την αναφορά και τον θιγόμενο, τους/τις μάρτυρες και τον καταγγελλόμενο, όπου και λεπτομέρειες σχετικά με τα καταγγελλόμενα ενδέχεται να τεθούν υπόψη αυτών, είτε μετά από παρέμβαση Δημόσιας Αρχής, τηρουμένων, ωστόσο, πάντοτε των απαιτούμενων προϋποθέσεων του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων και με τήρηση της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας εκ μέρους όσων τυχόν λαμβάνουν τέτοια γνώση.
3. Σημειώνεται ότι το Πρόσωπο Αναφοράς σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχουν πρόσβαση σε κάθε αρχείο της Εταιρείας, σε οπτικοακουστικό υλικό που συλλέγεται από αυτήν και σε κάθε πρόσφορο μέσο για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων κατά την εξέταση της καταγγελίας/αναφοράς και για τη διαπίστωση των καταγγελλομένων.
3. Η σχετική διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:
(α) λήψη αναφοράς περιστατικού μέσω των αναφερόμενων ανωτέρω καναλιών επικοινωνίας
(β) συγκέντρωση και δρομολόγηση όλων των καταγγελιών και αναφορών που υποβλήθηκαν μέσω των καναλιών της παρ. 1 του άρθρου 1 του Μέρους Β΄.
(γ) συλλογή σχετικών με το περιστατικό πληροφοριών και δεδομένων και διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου
(δ) συνέντευξη με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και με τυχόν μάρτυρες
(ε) συνεκτίμηση όλων των πληροφοριών, έκδοση σχετικού πορίσματος και υποβολή εισήγησης στην Επιτροπή του επόμενου άρθρου.
Β.4 Διαδικασία λήψης απόφασης επιβολής μέτρων εις βάρος του καθ’ ου/ης η καταγγελία
1. Η απόφαση για τη λήψη ή μη μέτρων εις βάρος του καθ’ ου/ης η καταγγελία λαμβάνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Καταγγελιών (εφεξής: η Επιτροπή) τα μέλη της οποίας είναι τα εξής:
(α) Πρόεδρος : Αρχοντίδου Δέσποινα
(β) Μέλος: Δαμιανού Μαρία
(γ) Μέλος: Αμανατίδου Κυριακή
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το σύνολο των μελών της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η καταγγελία/αναφορά είναι καταφανώς αβάσιμη, η Επιτροπή αποφασίζει για τη θέση της στο αρχείο.
Β.5 Κυρώσεις/Μέτρα εις βάρος του καθ’ ου/ης η καταγγελία
1. Σε περίπτωση, εν όλω ή έστω εν μέρει, επιβεβαίωσης των καταγγελλομένων για παράβαση της παρούσας πολιτικής, λαμβάνονται από την Επιτροπή τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα κατά περίπτωση μέτρα εις βάρος του καθ’ ου/ης η καταγγελία, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.
2. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ. 3. Πέραν των ως άνω μέτρων, είναι δυνατόν να λαμβάνεται, κατά δίκαιη κρίση, απόφαση επιβολής οποιουδήποτε άλλου ανάλογου και πρόσφορου μέτρου κρίνεται σκόπιμο ή/και αναγκαίο, μη αποκλειόμενης και της απόλυσης ως έσχατου μέσου.
Β.6 Απαγόρευση αντιποίνων εις βάρος του/της καταγγέλλοντος/ουσας
1. Η Εταιρεία δεν θα προβεί ποτέ σε αντίποινα ούτε θα επιτρέψει να υπάρξουν αντίποινα κατά του καταγγέλλοντος περιστατικό βίας ή παρενόχλησης στην εργασία, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο Α.3.2 της υπό του Κεφαλαίου Α΄. Ειδικότερα, απαγορεύεται κάθε δυσμενής μεταχείριση του καταγγέλλοντος, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010. Καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, είναι άκυρη.
2. Ωστόσο, η ανωτέρω απαγόρευση δεν αποσκοπεί στην προστασία των προσώπων που υποβάλλουν εκ προθέσεως ψευδείς ή και κακόβουλες καταγγελίες, καθώς στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία θα δύναται, κατόπιν εξακρίβωσης από την Επιτροπή του άρθρου Β..4, κατά δίκαιη κρίση, στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού της δικαιώματος, να προβεί σε επιβολή κυρώσεων κατά των ανωτέρω προσώπων, μη αποκλειομένης ακόμα και της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή συνεργασίας.
Β.7 Συνεργασία Εταιρείας με Αρμόδιες Αρχές
Η Εταιρεία θα βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον ζητηθεί, με οποιονδήποτε τρόπο στη διερεύνηση και στη διακρίβωση των καταγγελλόμενων περιστατικών. Προς το σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκεντρώνονται, σε κάθε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο, πάντοτε σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και τον ν. 4624/2019.
Β.8 Αναφορές από Τρίτους
1. Η Εταιρεία ενθαρρύνει κάθε τρίτο πρόσωπο, εκτός των απασχολούμενων σε αυτήν, να υποβάλλει οποιαδήποτε αναφορά σχετική με παραβίαση πολιτικών, διαδικασιών και της ισχύουσας νομοθεσίας που σχετίζονται με θέματα βίας και παρενόχλησης, καθώς και με οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των παραπάνω. Τα κανάλια επικοινωνίας για την επιβολή των εν λόγω Αναφορών είναι τα εξής:
(α) Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
(β) Αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Γιαννιτσών 31, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, υπόψη κας Αρχοντίδου Δέσποινας
2. Σε περίπτωση καταγγελίας, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα Β.1. έως Β.5.. της παρούσας Πολιτικής.
Β.9. Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση της Πολιτικής
1. Η Εταιρεία δεσμεύεται να αξιολογεί την παρούσα κατά τρόπο συνεπή με τις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, φροντίζοντας τη συνεχή ενημέρωσή της για τις σχετικές εξελίξεις.
2. Η Εταιρεία οφείλει να κοινοποιήσει την παρούσα πολιτική και διαδικασία σε όλα τα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι εργαζόμενοι/ες, καθώς και να την κοινοποιεί με πρόσφορο τρόπο σε κάθε εκπαιδευτή/τρια και εκπαιδευόμενο/η που συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητές της.