Κάθε ωφελούμενος, δικαιούχος επιταγής κατάρτισης, οφείλει εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος για την ενεργοποίηση της επιταγής (το αργότερο εντός 2 μηνών από την ανακοίνωση του Μητρώου Ωφελουμένων).
Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του σε τμήμα του παρόχου κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:
i. Την Αίτηση Συμμετοχής του ή σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της Αίτησης Συμμετοχής, τον Κ.Α.Υ.Α.Σ. μέσω του οποίου ο Πάροχος δύναται να ενημερωθεί για τα στοιχεία της Αίτησης Συμμετοχής
ii. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω:

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της διμερούς σύμβασης ή βεβαίωση ανεργίας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, της  πρόσκλησης
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
 • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια
 • Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται: «δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση»

Για όσους έχουν μοριοδοτηθεί στο κριτήριο «προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία» οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
  Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της  πρόσκλησης

Για όσους έχουν μοριοδοτηθεί στο κριτήριο «Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία)» οφείλουν να προσκομίσουν:

 • κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.

Για όσους έχουν μοριοδοτηθεί στο κριτήριο «Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω» οφείλουν να προσκομίσουν:

 • α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.

Για όσους έχουν μοριοδοτηθεί στο κριτήριο «Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)» οφείλουν να προσκομίσουν:

 • έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

iii. Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία σε συγκεκριμένη ειδικότητα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ προσκομίζονται τα αντίστοιχα αντίγραφα/δικαιολογητικά.