Θεωρητική κατάρτηση Χρήση εφαρμογών Η/Υ
♦Ms Office – Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet, Outlook, P.Point, Access)
♦Επιχειρησιακή έγγραφη επικοινωνία / Χρήση Η/Υ στην εκτέλεση της αλληλογραφίας
♦Εφαρμογές διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Internet / email)
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων  
♦Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας  επιχειρήσεων - Αρχές Management
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
♦Σύγχρονες Τεχνικές  Οργάνωσης  επιχειρή Στήριξης της επιχείρησης
♦Χρήση εργαλείων νέας τεχνολογίας και εξειδικευμένων εφαρμογών στην μηχανογραφική οργάνωση των επιχ/σεων
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
♦Πελατοκεντρική  οργάνωση στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών
♦Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών– Quality Customer Service
♦Προφορική και Τηλεφωνική Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
♦Διαχείριση χρόνου, Χρονοπρογραμματισμός εργασιών
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασία
  Δείκτης
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης csema 
Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Γραμματέας cps

Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Η/Υ ccu

  Δείκτης
Επιχειρήσεις πρακτικής Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. εκπαίδευση, υγεία-ομορφιά, ασφάλειες, διαχείριση ακινήτων/μεσιτικά γραφεία, άλλες επαγγελματικές-επιστημονικές δραστηριότητες, τηλεπικοινωνίες),
Κάθε είδους επιχείρηση (εμπορική, μεταποιητική, παροχής υπηρεσιών, εστίασης)
  Δείκτης
Ειδικότητα θέσης πρακτικής Υπάλληλος Γραμματειακής και Διοικητικής  Στήριξης Επιχείρησης (Υπάλληλος γραφείου με χρήση Η/Υ)

 

 

Μόνο με το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ: 
παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση επίσημης Πιστοποίησης σε αντιστοιχία με την ειδικότητα θέσης της πρακτικής σας.

Επαγγελματικές διαδρομές