ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΑ 2007 - 2013 Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μετά την έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης του υποέργου της πράξης «Κατάρτιση Ανέργων νομού Καστοριάς σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις» και στο πλαίσιο του «Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Νομού Καστοριάς» Δράση «Κατάρτιση Ανέργων» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και κατά 20% από το Π.Δ.Ε. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Γενική Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης - Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων), θα υλοποιήσει στην Καστοριά, στις (ενοικιαζόμενες από το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ) δομές του ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε., που βρίσκονται στην περιοχή Χλόη, δύο επιδοτούμενα προγράμματα, με στοιχεία:

Τίτλος προγράμματος: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΜΠΑΡΜΑΝ)», αριθμός καταρτιζομένων: 25, εκπαιδευτικό επίπεδο: Απόφοιτοι Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου, διάρκεια προγράμματος (σε ώρες):  500 ΩΡΕΣ (200 ώρες θεωρία, 300 ώρες πρακτική άσκηση), περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2013 -Φεβρουάριος 2014
Τίτλος προγράμματος: «ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», αριθμός καταρτιζομένων: 25, εκπαιδευτικό επίπεδο: Απόφοιτοι Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου, διάρκεια προγράμματος (σε ώρες):  500 ΩΡΕΣ (150 ώρες θεωρία, 350 ώρες πρακτική άσκηση), περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2013 -Φεβρουάριος 2014

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
-να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ) ή
-να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με εισόδημα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ορίου των 6.000 € από αγροτικές επιχειρήσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. α. Για τους ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ:
α1. Παραπεμπτικό σημείωμα από το Κ.Π.Α.
α2. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας (διπλής όψης)
1.β. Για τους αγρότες, ασφαλισμένους στον ΟΓΑ: αφορά: όσους έχουν εισόδημα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου
ορίου των 6,000 ευρώ από αγροτικές επιχειρήσεις (Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται
δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 6.000,00 € το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012)
β1.βεβαίωση παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ (αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση «ΤΟΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»)
β2.Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ΟΓΑ
2.Αίτηση συμμετοχής - βιογραφικό σημείωμα (δίνεται από το ΚΕΚ)
3.Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
4.Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
5.Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
6.Αποδεικτικά επιπλέον μορφωτικών προσόντων, εφόσον υπάρχουν (π.χ. ξένη γλώσσα, γνώση Η/Υ κ.ά.) - Μόνο για το πρόγραμμα με Α/Α: 1
7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης τους τελευταίους δύο μήνες. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση θα αναφέρονται τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει την τελευταία τριετία
8.Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Δηλ. για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012.
9.Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη του υποψηφίου σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού (επικυρωμένα)
10.Βεβαίωση ΑΜΚΑ
11.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
12.Μία πρόσφατη φωτογραφία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ Καστοριάς ώστε να εφοδιαστούν με το απαραίτητο Παραπεμπτικό.
Μετά το πέρας του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με 6,00€/ώρα (μεικτά).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ, Περιοχή Χλόη, Καστοριά (Πριν την ΕΔΗΚΑ). Τηλ. 2467021213, 2467021216,
Ώρες υποβολής αιτήσεων: από 4/9/2013 έως 18/9/2013, κατά τις ώρες 10:00 - 15:00.

εθνικό αποθεματικό