«Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος»

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενεργώντας ως Δικαιούχος ανακοίνωσε στις 29/5/2014 δράση με τίτλο «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος».
Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν:
α) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή,
β) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν
ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή,
γ)οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που πληρούν
τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β, σύμφωνα με το εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416 /9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει.
Κάθε επαγγελματίας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου εφ’ όσον επιλεγεί βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΡΑΣΗ

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης με τη μορφή case studies.

Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στους απασχολούμενους στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 9296/300 (ΦΕΚ 749/Β/01.04.2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος».

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το συνολικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται συνολικά σε 750€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ωφελουμένων στην ανωτέρω δράση ξεκινά από τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 9.00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 12 μ.μ..
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 3.298 εργαζόμενοι στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση, τηλ. 2310 556602