ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 1.200 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
1. Βαθμός πτυχίου
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ. έτος 2013)
3. Έτος κτήσης πτυχίου
4. Χρόνος παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ)
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 100 μόρια και ο τρόπος βαθμολόγησής τους, έχει ως εξής με βάση τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1


Βαθμός πτυχίου
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Από 8.50 και άνω 30
Από 6.50 έως 8,49 (Λίαν καλώς) 20
Χαμηλότερος ή ίσος με 6.49 (Καλώς) 10
2

Ετήσιο φορολογητέο Εισόδημα ατομικό (οικ. Έτος 2013)
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)Έως 8.000€ 30
πό 8001€ - έως 12.000 € 20
Από 12.001€ - έως 15.000 € 10
Από 15.001€ και άνω 0
3 Έτος κτήσης του πτυχίου
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
Από το 2011 και μετά 30
Πριν από το έτος 2011 20
4 Χρόνος Παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ)
(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)
Στις 28/07/2014 να έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον ακέραιους 12 μήνες 10
Στις 28/07/2014 να έχει λιγότερο από 12 μήνες 7
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Μέγιστη βαθμολογία: 100 μόρια)

 

Δείτε αναλυτικά τις Υπηρεσίες της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προς:

  • Εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας
  • Εργαζόμενους που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους ή/και να αλλάξουν θέση εργασίας
  • Πρόσφατα απολυμένους που επιθυμούν την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας στην προηγούμενη ή σε νέα επαγγελματική κατεύθυνση