Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας:
80 ωρών  (για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή
120 ωρών (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), θα περιλαμβάνει:
Α. Θεματικές ενότητες, υποχρεωτικά τις εξής:
•  Υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
•  Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
•  Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
•  Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Το υπόλοιπο της θεωρητικής κατάρτισης:
 Για τους απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες διάρκειας 48 ωρών , που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», από τις παρακάτω:
•    Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
•    Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση
•    Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων-χειρισμός αντιρρήσεων
•    Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
•    Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική συνεργασία (Team Work)
     Για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες διάρκειας 80 ωρών, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το επίπεδο των καταρτιζόμενων, σε ένα από τα κάτωθι θεματικά πεδία:
•    Αγροτικά
•    Παιδαγωγικά
•    Περιβάλλον
•    Ενέργεια
•    Μεταποίηση-Εμπόριο
•    Πολιτισμός
•    Τεχνικά – Μεταφορές
•    Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική Φροντίδα

Η πρακτική άσκηση διάρκειας 380 ωρών (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή 420 ωρών (για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε 2 φάσεις ως εξής:
• η α΄φάση, διάρκειας 180 ωρών, θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης προκειμένου να λάβει γνώση για θέματα που άπτονται της διοικητικής και εν γένει της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης και
• η β΄ φάση, διάρκειας 200  ωρών (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή 240  ωρών (για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ), θα αφορά τις εξειδικευμένες δεξιότητες που σχετίζονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής και το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο θα έχει  συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.