για συμμετοχή του ωφελούμενου σε πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης
Ο κάθε ωφελούμενος δικαιούχος επιταγής διασύνδεσης, για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης και άμεση ένταξή του σε πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης, οφείλει να προσκομίσει:

  • Αίτηση Συμμετοχής, που υπέβαλε στην επίσημη ιστοσελίδα της δράσης για την επιλογή του (www.voucher.gov.gr)
  • Δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως:
  1.  Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με το οποίο αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του και ο βαθμός πτυχίου
  2.  Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  3.  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4.  Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr

oaed espa