Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει κριτηρίων.
Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα ακόλουθα

  1. Βαθμός Κτήσης Πτυχίου.
  2. Ηλικία υποψηφίου.
  3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικονομικό έτος 2014)
  4. Χρόνος ανεργίας

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μοριοδότηση Κριτηρίου Επιλογής
1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(μέγιστος βαθμός: 39 μόρια)

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογιστεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Από 0 έως 6 μήνες

 1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια
 7-12 μήνες  6 μόρια + 1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια
 13 μήνες και άνω  15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 39 μόρια
2 Ηλικία υποψηφίου
(Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια)
 Μέχρι 26 ετών  21 μόρια
 Άνω των 26 ετών – 29 ετών 11 μόρια
3

Ετήσιο φορολογητέο
εισόδημα ατομικό ή/και
συζύγου (Εισοδήματα του 2013)
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Τα μόρια αυτού του κριτηρίου
υπολογίζονται με δύο δεκαδικά
ψηφία

 0-12.000€ 30 μόρια
 12.001-18.000€ 15 μόρια
 18.001€ και άνω  0
4 Βαθμός Κτήσης Πτυχίου
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
 Καλώς  0
 Λίαν Καλώς  15
 Άριστα  30

Ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, σε περίπτωση που υποβάλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογενέας, διαξευγμένος)
Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου του και των εξαρτημένων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Το εισόδημα ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδημα του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα έτους 2013)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr

oaed espa